Veel Gestelde Vragen

FAQ EU Construction Products Regulation (EU-CPR)

Van EU bouwproductrichtlijn naar EU bouwproducteis:

Sinds 1 juli 2013 moeten bouwproducten die voor een eerste keer op de markt worden gebracht, beantwoorden aan de regelgeving van de bouwproductenvereisten (EU verordering nr 305/2011). Deze regelgeveing vervangt de de CPD die reeds 20 jaar lang gebruikt werd.

Daklicht elementen mogen CE gemarkeerd worden indien volgende normen voldaan zijn:

 • EN 1873 voor lichtkoepels
 • EN 14963 voor lichtstraten
 • EN 12101-2 voor de Natuurlijke Rook en Warmte Afvoer

De bouwproductrichtlijnen en de wetgeving ivm CE markering moeten in iedere lidstaat in de wetgeving opgenomen zijn.

Het reglement is onmiddellijk toepasbaar in de aangesloten lidstaten. De CE markering is verplicht als een geharmoniseerde norm gepubliceerd is.

Attest van conformiteit door de producent.

De DoP (Declaration of Performance) is een document dat door de producent overhandigd wordt aan de klant. Het bevat alle nodige informatie die de klant nodig heeft om het juiste bouwproduct te kiezen en de conformiteit en een juist gebruik ervan kan controleren.

6 noodzakelijke eigenschappen: 1 mechanische weerstand 2 veiligheid in geval van brand 3 hygiëne, gezondheid 4 gebruiksveilig 5 bescherming tegen lawaai 6 energiebesparing

7 fundamentele eisen:
1 mechanische weerstand
2 veiligheid in geval van brand
3 hygiëne, gezondheid
4 gebruiksveilig
5 bescherming tegen lawaai
6 energiebesparing
7 langdurig gebruik van de natuurlijke bronnen

De CE markering van een product moet alle performanties vermelden in de ZA bijlage van de geharmoniseerde norm.

De mogelijkheid bestaat erin, dat een product dat slechts met 1 performantie in de ZA bijlage voldoet, of in de norm vermeld wordt, voldoet aan de eisen.

De lijst van de eigenschappen van de fundamentele eisen voor het gebruik van het product, moeten vermeld worden.

Opmerking:
De mogelijkheid om slechts 1 performantie te vermelden is gevaarlijk en wordt geweigerd door EUROLUX, die vorig jaar beslist heeft dat alle performanties van de eigenschappen van de ZA bijlage vermeld moeten worden.

Het evaluatie protokol (oorspronkelijke tests voor het homogene aspect en fabriekskwaliteit) van een product moeten door de DPC bepaald worden volgens de evaluatiesystemen (van 1+ à 4)

De CPR vermeldt dat vereenvoudigde methodes door kleine firma’s of voor producten die maar in kleine hoeveelheid geproduceerd worden, gebruikt kunnen worden om de performanties te garanderen.
De CPR verklaart dat dit niet geldig moet zijn voor producten uit systeem 1 of 2.

De DoP (declaration of performance) is een document dat alle informatie bevat die een klant nodig heeft om zijn keuze te kunnen maken, de conformiteit en het gebruik te controleren.

De DoP moet bevatten:
“het bedoelde gebruik voor het bouwproduct, overeenstemmend met de geharmoniseerde technische specificaties; de lijst met essentiële characterisitieken zoals beschreven in de geharmoniseerd technische specificaties voor bedoelde gebruik
de performanties van deze essentiële characteristieken die gerelateerd zijn met het bedoelde gebruik of mogelijke toepassingen die door de producent voorzien zijn.”

Dit document moet alle informatie bevatten voor de gebruiker in het land, waar het product gecommercialiseerd wordt.

FAQ Europese normen

Achtergrond:

Bepaalde producenten geven aan dat het heel simpel is om de CE markering op je RWA product te kunnen geven en dat het voldoende zou zijn om bepaalde installaties aan te kopen die aan de conformiteitstesten voldoen en deze dan te monteren.

Is dit correct en kan de conformiteit gecontroleerd worden?

  • Het is effectief mogelijk voor een producent om een testrapport van een andere firma te gebruiken om een NRWA toestel te maken en met een CE markering in overeenstemming met EN 12101-2 te voorzien.
  • De te gebruiken procedure is gekend onder de naam ‘cascade’ procedure.
  • De gevolgde procedure ziet er uit zoals volgt:
   1. de toestemming van de producent krijgen om de CE markering te gebruiken op de testrapporten
   2. dat het bedrijf van de producent “vertegenwoordigd” wordt als productiesite door het notified body, wat het volgende met zich mee brengt:
    1. dat de fabriek door het organisme erkend wordt als fabrikant van het product.

 

   1. dat het controlesysteem van de fabrikant jaarlijks gecontroleerd wordt door het voor dat product genotificeerd instituut.
   2. dat de conformiteitsverklaring van de fabrikant verwijst naar de werkelijke productiesite en niet naar de site van de productent die het cascade systeem toegelaten heeft.
  1. dat het product “volledig” gecontroleerd wordt door de fabrikant voordat het het bedrijf verlaat en als 1 compleet pakket geleverd wordt
   1. het product mag niet op de werf geleverd worden vertrekkende vanuit verschillende onderdelen (raam, motor, scharnieren,…)
   2. de markering mag niet door de monteur op de werf uitgevoerd worden.

FAQ natuurlijke RWA systemen

Voorwoord: De hierbij door Eurolux verstrekte informatie is nagezien door IFI en CSTB, dit zijn de 2 labo’s die de testmethodiek (EN12101-2 annex B)op punt gezet hebben in het kader van aerodynamische prestaties.

context:

RWA systemen, op de markt gezet door verschillende fabrikanten, worden in sommige gevallen aangeboden met zeer hoge aërodynamische waarden om op platte daken te installeren. Vaak met technisch minder voorzieningen dan andere systemen. Vb:

 • deze zullen goed presteren zonder windvang,
 • ze hebben slechts 1 luik met een kleine openingshoek,
 • de aërodynamische waarde is 0,6 of hoger.

De betrokken NRWA systemen zijn:

 • Dubbel opengaande systemen met en zonder opstand
 • Enkel opengaand systeem, op dak gemonteerd, met een openingshoek kleiner dan 120°

Opmerking:

 • In bepaalde gevallen geven fabrikanten een CE certificaat af voor dergelijke NRWA systemen.
 • Dit document is meestal niet van toepassing op een NRWA systeem geplaatst op een dakhelling van 30° of meer of geplaatst in een gevel.

Welke zijn de maximaal te verwachten waarden bij dergelijk type NRWA?

 • Dubbel opengaande systemen met een opstand van 300mm hoog zonder windvang.
  • De cv waarde ligt meestal tussen 0,35 en 0,45.
 • dubbel opengaande systemen zonder opstand (meestal geplaatst op glas daken) en zonder windvang:
  • De cv waarde ligt meestal tussen 0,15 en 0,35.
 • enkel opengaande systemen met of zonder opstand, openingshoek kleiner dan 120°
  • cv kan kleiner zijn dan 0 (negatieve cv waarde!).

Wat zijn de risico's bij het plaatsen van dergelijk NRWA systemen?

  • dubbel opengaand systeem:
   • De efficiëntie van de rookafvoer in het gebouw wordt vermindert met dezelfde ratio als het verschil tussen de verklaarde performantie en de werkelijke performantie.
  • dubbel opengaande systemen met een opstand van ten minste 300mm, zonder windvang:
   • Bijvoorbeeld: voor een verklaarde prestatie van 0,65 ipv 0,4, wordt het debiet met bijna 40% vermindert.
  • Dubbel opengaande NRWA systemen zonder opstand en zonder windvang:
   • Bijvoorbeeld: voor een verklaarde prestatie van 0,65 ipv 0,25, wordt het debiet met bijna 70% vermindert.

Vandaar dat de efficiëntie van dergelijk systeem sterk verminderd kan zijn.

 • Enkel opengaand systeem, met of zonder opstand, openingshoek kleiner dan 120°.
  • In dit geval kan de aerodynamische waarde zelfs negatief zijn. Dit betekent dat bij wind, de mogelijkheid bestaat, dat rook naar binnen geblazen wordt met de gevolgen van dien. Wanneer dergelijk installaties niet oordeelkundig geplaatst worden kan het gevaar bestaan dat ze in de plaats van hun natuurlijke rook en warmte afvoer werking te vervullen, on efficiënt werken en aanzienlijke risico’s vormen voor de bewoners of de brandweer. Men dient daarom windgevoelige controle systemen te voorzien om de rookluiken dicht te houden indien de wind een ongunstige invloed kan hebben.

Wat zijn de redenen van de verkeerde prestatie informatie?

 1. Fraude: De producent gebruikt een testrapport van een NRWA systeem voor gevels en past het toe op een dak.
 2. De producent gebruikt oude testrapporten van voor de EN geharmoniseerde testmethode.
  • wat het effect van zijwind onderschat,
  • Bepaalde CE certificaten (uit de beginperiode van de standaardisering) specifiëren niet gedetailleerd de beperkingen van het product. Veel certificaten zijn ondertussen herzien, maar het blijkt mogelijk dat om commerciële redenen fabrikanten nog steeds gebruik maken van achterhaalde certificaten.
 3. Met de introductie van de EN normen, werden een aantal nieuwe organisaties, zonder expertise, genotifieerd om natuurlijke rook en warmte afvoer producten te testen. Dit leidt tot fouten in de certificaten. Vooral daar waar men geen onderscheid beschrijft tussen facade toepassing en dak toepassing. Daar waar men enkel getest heeft zonder zijwind kan men die waarden niet gebruiken voor daktoepassing.

Wat doen in geval van twijfel over de juistheid van de waarden?

 • De klant moet dergelijke producten weigeren.
 • Vraag naar het volledige testrapport, niet enkel het certificaat, en controleer de test condities, al of niet aanwezig zijn van zijwind waarden, gebruik van windvangers,…
 • Wanneer u hulp nodig hebt bij het analyseren van informatie, stuurt u deze best door naar uw nationale professionele vakvereniging die lid is van EUROLUX en vraag naar uitleg.
  (Leden). Zij zullen een controle doen bij het labo in kwestie.